The 2024-25 FAFSA लाइभ हुनुहुन्छ। यहाँ छ तपाईलाई के जान्नु आवश्यक छ.
कार्यक्रम तुलना गर्नुहोस् (0)

प्रमाणपत्र 5: सार्वजनिक स्वास्थ्य विपद् प्रतिक्रिया र संकट व्यवस्थापन | स्नातक प्रमाणपत्र

यो प्रमाणपत्र पूरा गरेर, तपाईं सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटहरू सम्बोधन गर्न अझ राम्रोसँग तयार हुन सक्नुहुन्छ। कभर गरिएका विषयहरूमा विपद् योजना र तयारीमा जाने प्रक्रिया, साथै प्रभावकारी नेतृत्वमार्फत संकटको प्रभावलाई कम गर्ने तरिकाहरू समावेश छन्।