So sánh các chương trình (0)

Giáo viên khoa học máy tính, sau trung học

Dạy các khóa học về khoa học máy tính. Có thể chuyên về một lĩnh vực khoa học máy tính, chẳng hạn như thiết kế và chức năng của máy tính hoặc hoạt động và phân tích nghiên cứu. Bao gồm cả những giáo viên chủ yếu tham gia giảng dạy và những người kết hợp giảng dạy và nghiên cứu.

Yêu cầu kỹ năng

Holland Code: Social - dành cho những người quan tâm, thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác

Xã hội - dành cho những người quan tâm, những người thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác

Bạn là người xã hội và thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Tiến sỹ

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.