So sánh các chương trình (0)

Dự toán chi phí

Lập dự toán chi phí sản xuất sản phẩm, dự án xây dựng hoặc dịch vụ để hỗ trợ quản lý trong việc đấu thầu hoặc xác định giá sản phẩm hoặc dịch vụ. Có thể chuyên môn hóa theo dịch vụ cụ thể được thực hiện hoặc loại sản phẩm được sản xuất.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Thông thường - dành cho những người có tổ chức, những người thích công việc theo định hướng chi tiết và cấu trúc

Thông thường - dành cho những người có tổ chức, những người thích công việc có cấu trúc và chi tiết

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Bằng cử nhân

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.