So sánh các chương trình (0)

Chuyên gia sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Xem xét, đánh giá và phân tích môi trường làm việc, đồng thời thiết kế các chương trình và quy trình để kiểm soát, loại bỏ và ngăn ngừa bệnh tật hoặc thương tích do các tác nhân hóa học, vật lý và sinh học hoặc các yếu tố công thái học gây ra. Có thể tiến hành kiểm tra và thực thi việc tuân thủ luật pháp và các quy định quản lý sức khỏe và sự an toàn của các cá nhân. Có thể được tuyển dụng trong khu vực công hoặc tư nhân.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Bạn là người thích phân tích và thích điều tra, khám phá?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Bằng cử nhân

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.