FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Nhà quy hoạch đô thị và khu vực

Xây dựng các kế hoạch và chương trình toàn diện để sử dụng đất đai và cơ sở vật chất của các khu vực pháp lý, chẳng hạn như thị trấn, thành phố, quận và các khu vực đô thị.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Bạn là người thích phân tích và thích điều tra, khám phá?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Bằng thạc sĩ

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.