FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Bài Tập Khoa Học | Bằng cử nhân

Đại học Norwich

Mô tả

Khoa học thể dục cung cấp cho sinh viên chuyên ngành nền tảng cơ bản về sinh lý con người và nền tảng vững chắc về khoa học tự nhiên. Học sinh tiếp thu kiến ​​thức khoa học liên quan đến khoa học sinh học và thể dục. Các chuyên ngành thể hiện năng lực của mình thông qua cách diễn đạt bằng văn bản và lời nói. Các chuyên ngành khoa học thể dục tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, học phương pháp thực nghiệm, cách tiếp cận, thiết kế và phân tích thống kê.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $260,580

 • Học phí (hàng năm) $46,860

 • Nhà ở & Bữa ăn (hàng năm) $14,680

 • Phí hỗn hợp (hàng năm) $2,880

 • Lệ phí tuyển sinh $500

 • Phí chương trình (hàng năm) $600

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Tại Norwich, 95% sinh viên của chúng tôi đã nhận được gần 130 triệu USD hỗ trợ tài chính từ tất cả các nguồn. Những nguồn này bao gồm viện trợ do Đại học Norwich tài trợ, viện trợ từ chính phủ liên bang, các cơ quan nhà nước và các hợp đồng của chính phủ.

  Pell Grant
  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Tài trợ của tổ chức
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng liên bang
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  Học bổng tổ chức
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Đăng ngày 9-11 GI Bill
  Hỗ trợ Học phí của Bộ Quốc phòng (DoD)
  Hỗ trợ quân sự của tiểu bang hoặc địa phương

 • Các khoản cho vay

  Đại học Norwich tham gia Chương trình cho vay trực tiếp liên bang của William D. Ford. Các khoản vay liên bang bao gồm các khoản cho vay được trợ cấp trực tiếp và không được trợ cấp của liên bang và các khoản cho vay trực tiếp của liên bang PLUS.

  Khoản vay được trợ cấp của Liên bang
  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay của tiểu bang hoặc địa phương
  Khoản vay PLUS dành cho cha mẹ
  Khoản vay khác

Các ngành liên quan

 • Chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội