FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của Phụ nữ

kết nối lòng thương xót

Tìm sự giáo dục và huấn luyện bạn cần để tự kinh doanh hoặc bắt đầu kinh doanh nhỏ của riêng bạn. Tham gia các lớp học ngắn hạn hoặc lập kế hoạch kinh doanh của bạn từ ý tưởng đến hành động trong một môi trường hỗ trợ. 

Đưa ý tưởng kinh doanh của bạn sang bước tiếp theo với Mercy Connections.