FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Chương trình phát triển thanh niên

quang phổ

Tìm con đường để bạn tự lập khi trưởng thành thông qua giáo dục, việc làm và các hình thức hỗ trợ khác. Chương trình này kết hợp Điều phối viên Phát triển Thanh niên với một học sinh đang hoặc đã từng được chăm sóc nuôi dưỡng. Cùng nhau, bạn sẽ:

  • Nhận hỗ trợ học tập và nghề nghiệp
  • Tìm cơ hội lãnh đạo
  • Tiếp cận các nguồn tài chính
  • Lập kế hoạch cho tương lai của bạn sau khi rời khỏi dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng

Tìm hiểu thêm về chương trình YDP của Spectrum.